Shambhavi

PG
Urmila blames Shambhavi for Sukanya's condition. Meanwhile, Vaishali teaches Shivayya to use a laptop.

Watchlist