Shambhavi

Murali gets shocked when Shivayya gives a locket to Shambhavi. Later, Ganganamma vows to destroy Shambhavi's life at any cost.

Watchlist