Shambhavi

Shambhavi shares her grief with Janaki. Elsewhere, Shivayya saves Vaishali from Rahul's criminal move.

Watchlist