Shambhavi

Seizing the chance, Shambhavi's enemies instigate Satya against her. Later, Ganganamma gets ready to set Shambhavi and Shivayya on fire.

Watchlist