Shambhavi

Ganganamma and Ranadheer implement their plan against Shambhavi. Later, Urmila blames Shambhavi for Sukanya's loss.

Watchlist