Shambhavi

Ganganamma plans to put an end to Shivayya and Shambhavi's play. On the other hand, Satya confronts Shivayya and Shambhavi.

Watchlist