Shambhavi

With no help from Satya, Shivayya struggles to save Shambhavi's life. Later, Ganganamma threatens the doctor against treating Shambhavi.

Watchlist