Satyam Shivam Sundaram

PG
Tapsee longs for Shriki. Elsewhere, Ishta and Shiva spot Shriki and seek the priest's help.

Watchlist