Lek Mazhi Ladki

Meera takes Sushila's permission to relocate to their farmhouse. Karnal apologises to Sushila for Iravati's arrogance. Meanwhile, Iravati threatens to kill herself. Why?

Watchlist