Lakshmi Sahasranamam

Sri Karunagarachariar explains the significance and meaning behind Thirunamam 763 and Thirunamam 764 of Lakshmidevi's 1000 Thirunamams.

Watchlist