Lakshmi Sahasranamam

Sri Karunagarachariar explains the meaning behind Thirunamam 725 and Thirunamam 726 of Lakshmidevi's 1000 Thirunamams.

Watchlist