Karthika Deepam

Mounitha tries to impress Karthik. Later, Soundarya advises Hima on ways to deal with Karthik.

Watchlist