Devyani

Samrat tells Mahipati that Abhasaheb chose Sangram over him to inherit the property. Later, Mahipati stops Vikram from killing Samrat. Meanwhile, Vikram kidnaps Devyani and asks Mahipati to take her to Abhasaheb’s farmhouse. Why did Mahipati save Samrat?

Watchlist