Chhatriwali

Akansha helps Madhura meet Vikram privately. Later, Shekhar reveals himself as the true Madhav Jamkar to Pandhari.

Watchlist