Sethulekshmi meets Divya

Sethulekshmi insists Prasanthan to divorce Divya. Meanwhile, Indran calls Veni, making Prakashan suspicious. Later, Sethulekshmi visits Divya.

Watchlist