Srinivas Rebukes Padma

Srinivasa Kalyanam

9 Nov 2015Season 4Episode 18920 min
Srinivas rebukes Padma for her decision to marry Karthik. Later, Srinivas is shocked to learn about Madhavi's alliance. Srinivas tells his family about Madhavi's alliance, leaving them shocked.

Watchlist