Madhavi Slaps Dhanalakshmi

Srinivasa Kalyanam

14 Dec 2015Season 5Episode 21620 min
A furious Madhavi slaps Dhanalakshmi. Mahalakshmi's mother, Laddu and Padma arrive at Suryanarayana's house. Suryanarayana questions Padma. Mahalakshmi's mother gets furious at Madhavi and slaps her.

Watchlist