Debjit Slaps Shreshtha!

Punyi Pukur

10 Nov 2016Season 8Episode 29421 min
Debjit slaps Shreshtha. Later, Samudra and Kakon meet Sourav at a restaurant, while Jiya keeps an eye on them.

Watchlist