Preethi, Abhi reunite!

Preethi Endarenu

10 Jul 2015Season 2Episode 4119 min
Achyut realises his mistake upon Abhi's revelation. They spot Chenni on the road and learn that Preethi is around! Achyut spots Preethi and embraces her. Preethi and Abhi reconcile.

Watchlist