Karthi, Akshara visit Lakshmi

Karthik and Akshara surprise Lakshmi by visiting her. Lakshmi ties Rakhi to Karthik. Akshara visits her family and celebrates Rakhi with them. She praises Varsha. Gayathri eagerly waits for Akshara and Karthik to enquire about Lakshmi.

Watchlist