Dakshya to Curse Shiva

Om Namah Shivay

28 JulChapter 1Episode 4121 min
Shiva refuses to hand over Chandradev to Dakshya. Later, Vishnu arrives at Kailash when Dakshya, in a fit of rage, decides to curse Shiva.

Watchlist