Thirunamam 725-726 Explained

Lakshmi Sahasranamam

9 Aug 2016Season 2Episode 43021 min
Sri Karunagarachariar explains the meaning behind Thirunamam 725 and Thirunamam 726 of Lakshmidevi's 1000 Thirunamams.

Watchlist