A Homage to Sage Vyasa

Lakshmi Sahasranamam

16 Sep 2016Season 3Episode 46723 min
Sri Karunagarachariar explains the significance of Thirunamam 799 and pays homage to sage Vyasa for his composition of the Lakshmi Sahasranamam and Ramayana. Later, he discusses the significance of Thirunamam 800.

Watchlist