Bajramala apologises to Katkati

Kiranmala

20 Aug 2015Season 10Episode 32820 min
Kiranmala and Prithviraj's families are tense about Kiranmala. Katkati is furious seeing Bajramala and vows to ruin her life. Bajramala apologises to Katkati. She tells Katktai that Prithviraj has got married to Kiranmala. Katkati sees Kiranmala through Aynaulup.

Watchlist