Param Celebrates Bhai Phota

Ke Apon Ke Por

24 Nov 2016Season 4Episode 12220 min
Mayuri and Tiya perform the rituals of Bhai Phota and receive gifts from Param, Jayabrata and Debabrata. Later, Param asks Joba to perform the rituals with Sanjay. Will Sanjay agree?

Watchlist