Mahadev enlightens Ashok Sundari

Kailasanathan

22 Nov 2013Season 8Episode 26322 min
Mahadev narrates Hiranyakashyap and Prahalad's story to Ashok Sundari. He also enlightens Ashok Sundari with the knowledge of Agni Tapasya. Ashok Sundari and Kartikeya wish to meet.

Watchlist