The birth of Lord Rama

Devon Ke Dev... Mahadev

15 Jul 2013Season 15Episode 44521 min
Lord Rama, a Vishnu avatar, is born as Kaushalya and Dasharatha's son. Mahadev prepares the new-born's Janampatrika. Kaikeyi gives birth to a son and Sumitra gives birth to twins. An elated Dasharatha seeks blessings from Mahadev and Parvati.

Watchlist