Parvati prepares modaks

Devon Ke Dev... Mahadev

19 Dec 2012Season 9Episode 28821 min
Parvati prepares modaks for Ganesha while Mahadev enlightens him about spirituality. Meanwhile, Baamdev curses Gandharvaraj and turns him into a rat. Brihaspati advises him to proceed to Kailash. Mahadev awaits Kartikay’s visit to Kailash.

Watchlist