Parshuram attacks Ganesha

Devon Ke Dev... Mahadev

10 Jan 2013Season 9Episode 30420 min
Parshuram comes to Mahadev but Ganesha denies him entry. Kartikay introduces Parshuram to Ganesha, who offers his apologies but still denies entry. An angry Parshuram attacks Ganesha.

Watchlist