Mahadev enlightens Ashok Sundari

Devon Ke Dev... Mahadev

19 Nov 2012Season 8Episode 26530 min
Mahadev narrates Hiranyakashyap and Prahalad's story to Ashok Sundari. He also enlightens Ashok Sundari with the knowledge of Agni Tapasya. Ashok Sundari and Kartikay express a desire to meet.

Watchlist