The Police Arrest Pratap

Bojhena Se Bojhena

16 May 2016Season 22Episode 79319 min
Arnab defends Pratap when Aranya threatens to shoot him. Pratap tries to attack Aranya, but the police arrive and arrest Pratap. Pakhi's family tells Khushi, Arnab and his mother to accompany them.

Watchlist