Pakhi tricks Krishnendu

Bojhena Se Bojhena

9 Feb 2015Season 10Episode 39620 min
Pammi tells Ananya about Krishnendu and Pakhi’s conversation. Ananya disbelieves that Krishnendu wants to divorce her. Pakhi tricks Krishnendu to sign on some documents. Aranya tries to escape. On Krishnendu’s instructions, the miscreants send gifts to Aranya’s family.

Watchlist