Gobinda Seeks Pratap's Permission

Bhojo Gobindo

8 Jul 2017Season 2Episode 4119 min
Gobinda confronts Sandhya for not celebrating Dali's birthday. Further, Gobinda seeks Pratap's permission to celebrate it. Watch the full episode, online only on Hotstar.

Watchlist