Surya makes Shravani emotional

Avanu Mathe Shravani

9 Jun 2015Season 12Episode 30721 min
Shravani asks Surya if Kamal is his real brother. Surya gifts a bathrobe to Shravani. Jayaprada praises Shravani's beauty. Shravani explains to Deeksha the importance of 'Bhimana Amavasya'. Surya taunts Shravani, leaving her emotional.

Watchlist