Darshan threatens Shishir

Anthapura

25 Jul 2015Season 4Episode 8320 min
Darshan threatens Shishir to marry Sanjana. Keshav Murthy and Sanjana rejoice as Shishir calls Keshav Murthy and asks him to fix the engagement date fearing Darshan's wrath. Keshav Murthy taunts Padmaja for speaking about Sahana. Sanjana taunts Sudeep and Sahana upon their return back home.

Watchlist