Damodar holds Rudrani responsible

Anthapura

14 Sep 2015Season 6Episode 12520 min
Keshavmurthy, Padmaja, Sanjana, Darshan and Damodar reach the Bagade house. Damodar names Rudrani to be responsible for his brother's death. Keshavmurthy and Padmaja are shocked hearing the same. Padmaja placates Keshavmurthy. Sahana invites Sanjana to Veeragada.

Watchlist