Top raids: Vizag vs Jaipur feat. Maninder

1 min
Watch the top raids from the Vizag vs Jaipur match in Pro Kabaddi 2014 where Jaipur's Maninder Singh and Ran Singh shone

Watchlist