PV Sindhu loses to Wang Shixian

7 min
PV Sindhu loses to Wang Shixian after taking the lead in the China Open 2015

Watchlist