Sun Sasu Sun

Host Pushkar Shrotri visits the Padalkar family in Ratnagiri. Samiksha's mother-in-law, Vijaya praises Samiksha for her amazing nature.

Watchlist