Sri Krishna

Parikshan curses Kali Purshana when he tries to kill him. However, Shani advises Sarangi to calm him down.

Watchlist