Shambhavi

Bhavani successfully executes her plan against Shivayya. Later, Shambhavi's happiness knows no bounds when she spots Shivayya.

Watchlist