Shambhavi

Shambhavi recalls how Peddammatalli saved her and Shivayya's life. Later, she gets emotional on witnessing the attack on Shivayya. What will she do to save him?

Watchlist