Lakshmi Sahasranamam

Sri Karunagarachariar explains the significance and meaning of Thirunamam 665 and Thirunamam 666 of Lakshmidevi's 1000 Thirunamams.

Watchlist