Kasthuri

Ranjith and Pravalika get shocked by Madhu Prakash's decision. Elsewhere, Parandhamaiah gets furious as Kasthuri accepts Madhu Prakash's invitation.

Watchlist