Guppedantha Manasu

Rishi gets furious as Sanjana and Anju provoke him against Vasudhara. Elsewhere, Vasudhara decides to teach him a lesson.

Watchlist