Debi Choudhurani

Brajeshwar holds Bajaspati at gunpoint for demanding Prafulla's Agni Pariksha. Later, she takes a shocking decision.

Watchlist