Satyam Shivam Sundaram

After Shiva pushes Tapsee away, she vows to seek revenge. Elsewhere, Tina slaps Sundar.