Satyam Shivam Sundaram

Shiva manipulates Putti against Tapsee. Elsewhere, an upset Kalpana returns Poorna's money.