Satyam Shivam Sundaram

Ishta and Kalpana chase Sharmila as she tries to escape. Elsewhere, Shiva asks Tapsee to start afresh.