Satyam Shivam Sundaram

Satya and Sundar mock Anjali's childish behaviour. Later, Sharmila locks up Chandrahas in the house.